Dejavnosti

Revizijske storitve obsegajo:

 • - revidiranje letnih računovodskih izkazov;
 • - posebne revizije in reviziji sorodne storitve;
 • - posebne revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja, likvidacije;
 • - ustanovitvene revizije in revizije pri statusnih spremembah;
 • - preveritve pravilnosti izkazovanja sredstev, obveznosti do virov sredstev;
 • - revidiranje poslovanja;
 • - druge dogovorjene posle.

 

Smo majhna revizijska družba, kar omogoča osebni pristop in večjo prisotnost pooblaščenega revizorja pri naših partnerjih. Naša prednost je zato tudi boljše informiranje naših partnerjev o ugotovitvah, do katerih pridemo med revidiranjem, predvsem v zvezi z opaženimi tveganji in ocenitvijo ustreznosti ukrepov, ki jih sami že izvajajo.

 

Svetovalne in podobne storitve obsegajo:

 • - ocenitev vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol in svetovanje za izboljšanje;
 • - ocenitev računovodskega sistema, vključno s pretokom dokumentacije in svetovanje;
 • - svetovanje pri izbiri računovodskih usmeritev;
 • - svetovanje pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov;
 • - izdelavo izvedenskih mnenj in svetovanje s finančnega področja strankam v sporih.

 

Računovodske storitve obsegajo:

 • - vodenje knjigovodskih evidenc in računovodstva za majhna podjetja in samostojne podjetnike;
 • - računovodsko načrtovanje in analiziranje;
 • - priprava računovodskih izkazov za zunanje in notranje uporabnike;
 • - svetovanje ob povečanih tveganjih v poslovanju naših partnerjev.

 

Zavedamo se, da so pravočasni in pravilni podatki ter rešitve problemov naših partnerjev zanje ključnega pomena. Rating d.o.o. Celje se od drugih podobnih podjetij razlikuje po pristopu: preko rednega dela spoznamo poslovanje partnerjev, zato je del naše redne storitve tudi svetovanje ob nastanku težav ali ob ugotovljenih tveganjih in neracionalnostih. Naše siceršnje izkušnje nam omogočajo kvalitetno svetovanje, naša majhnost pa tudi tesno sodelovanje z vodstvi naših partnerjev.

Smo majhna revizijska družba, kar omogoča osebni pristop in večjo prisotnost pooblaščenega revizorja pri naših partnerjih.
Želite še več infomacij?

 

Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje d.o.o.
Gosposka ulica 7
3000 CELJE
Tel.: 03 428 62 00
Želite še več infomacij?

 • ©Rating, družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje 2008  - Vse pravice pridržane | Oblikovanje in izdelava eSplet.com